HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Thursday, September 15, 2011

Prevene Korupsaun, KAK - IGE Sai Uma Nain

DILI - Oinsa atu kombate Korupsaun nebee komesa buras iha nasuan timor leste kuarta ohin Komisaun Anti Korupsaun KAK kolabora ho Inspeksaun Geral Estadu sai uma nain realiza workshop atu prevene Korupsaun ho Inspektur hotu instituisaun estadu nian.

Komisario Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Aderito de jesus kolia lia hirak ne’e ba
Jornalista sira iha Delta Nova Comoro, Dili, Kuarta (14/09).

workshop nee’e ho objetivu atu fahe prosedementu legal iha administrasaun finansas administrativa kada departementu no fahe metode analiza iha parte monitorizasaun ba auditoria kada institusaun nian atu nune’e instituisaun hotu nebe hola parte iha instituisaun estadu nian,bele hasae servisu nebe diak ba publiku.

“Atu halo prevensaun ba korupasaun iha rai laran laos mai husi ajensia ida deit maibe ajensia hotu iha nasuan ida nee ho nune’e, KAK marka planu halo worshop hodi halibur ideia ho departementu hotu hodi kompriende diak servisu KAK nian atu nune’e ita hotu kolabora hamutuk hodi kombate Korupsaun,” dehan Aderito.

Nia hatutan depertementu kada institusaun prezisa servisu hamutuk ho Komisaun Anti korupsaun atu nune bele prevene korupsaun nebe hamate dezemvovimentu rai laran.

Iha sorin seluk Inspektur Geral do Estadu (IGE) Francisco Carvalho hatete, liu husi workshop nee’e, funsionario hotu sei hatene diak liu KAK nia servisu oinsa bele kolabora hamutuk ho instituisaun seluk hodi prevene korupsaun nebe buras. Instituisaun KAK hanesan instituisaun nebe foin mak hamrik maibe konsege investiga ona kaju hamutuk 17. Nune’e,e ho servisu nebe KAK halo ita espera katak, iha futuru KAK sei servisu ho diak, prevene Korupsaun.

Inspektor Geral Polisia Nasional de Timor Leste (PNTL) Julio Hornai haktuir katak, polisia hanesan instituisaun estadu partisipa mos iha worshop ne atu hatene oinsa KAK nia servisu no kolabora hamutuk hodi kombate korupsaun. LJ-1/Lay

STL, 15 Setembru 2011

No comments:

Post a Comment