HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Monday, September 12, 2011

Atu Halao Servisu KAK Ho Diak, Planu Kak Sei Haruka Treinador Ba Rai Liur

DILI-Hanesan nasaun nebe foin mak hamrik durante tinan hira nia laran maibe hare ba, lista estadu nian nebe iha, Korupsaun kontinua buras ho nune’e planu KAK sei haruka investigador sira ba tuir treinamentu iha rai liur hodi hasae koinhesementu diak atu kombate korupsaun.

Komisario Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Aderito de Jesus Soares kolia lia hirak ne’e, ba STL iha Iha CAVR Balide Dili Kuarta(07/09).

Tuir nia katak,hare ba investigador KAK sei foun,tuir planu KAK nian sei haruka investigador sira ba tuir treinu iha Honkong,Malayzia, Darwin Australia, balu ba iha Estadus Unidos de Amerika atu tuir treino nebe adekuado hodi kombate korupsaun, e husi KAK rasik mos konsege fo treinamentu lubuk ida ona.

“Agora KAK halo mos kordenasaun ho Indonesia tamba foin dadauk KAK halo vizita ba Indonesia nia KPK,no sira prontu kopera ho KAK atu delega investigador balu ba tuir treinamentu mos iha fatin neba, entaun ita espera katak, treinamentu ne’e sei lao ho diak, hodi kaer nafatin kaju investigasaun iha KAK.

KAK mos kontinua treina sira ho peritos internasional ida ga rua iha neba,atu nune’e ho planu nebe iha bele atinzi objetivo KAK nian hodi kombate korupsaun, ”dehan Nia.

Entertanto Rozario de Araujo hanoin katak, korupsaun hanesan hahalok at nebe estraga futuru nasaun tamba ne’e, KAK nia programa atu haruka investigador ba tuir treinamentu iha liur hanesan meus nebe diak hodi kombate korupsaun.

Iha Parte seluk, Estudante UNTL Fakuldade Fisipol, Maria da Costa agresenta katak, korupsaun hanesan, hahalok at nebe straga nasaun, iha futuru persiza investiga, tamba tuir ema hotu nia hare, korupsaun kontinua buras maka’as iha nasaun ne’e. lj1/lay

STL, 09 Setembru 2011

No comments:

Post a Comment