HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Tuesday, January 12, 2010

KKN ka KANKRU atu lakon kalae, Deputadu sira "AMP/OMP" mak hatene

Ba kolega sira hotu, hau nia parabens tan hakerek ideia furak-furak deit iha blogosfera ne' e. Hau mos hakarak fo hanoin deit katak ita hotu bele koalia maibe "sira" alias "deputadu" sira mak sei hakotu lia nudar hakerek ona iha lei-KAK. Governu AMP halo ona ninia knar, hatudu ona preokupasaun, halo lei no mos hatudu ona kandidatu tuir lei haruka. Laiha tan ai-satan ba ida ne' e husi nebe deit.

Hau haknauk komentarista ida nia hanoin dehan "Lei-KAK iha ona, fatin atu hetan konsensu mos iha ona mak Parlamentu Nasional, hakarak tan saida? Alkatiri, Aniceto, Tilman hakarak Konstituisaun, lei KAK sai hanesan ai-funan-rosa deit para enfeita KOTA/Fretilin…kuandu hakarak bele halo buat seluk. Nudar exemplo, “2007 Fretilin interpreta Konstituisaun tuir nia gosto deit, le’ e deit mak parte sira nebe Fretilin interesse, parte seluk la importante, depois mak kanta iha publiku dehan “ami mak hakerek konstituisaun” maibe ema la kompreende mak sira ninia interpretasaun kona ba lei!" (hare http://www.timortoday.com/ - Fretilin exige nafatin konsensu, publika iha 17/12.09).

Naran balun nebe mosu hanesan: Natercia, Aniceto ka se fali karik atu hamidar debate deit maibe tuir lei - labele mosu ema nar-naran se laos governu mak hili hafoin Parlamentu nomeia sai Presidente KAK ho maioria absoluta (49 votos).

Senhor Aderito de Jesus Soares, figura diak, hatene saida mak independensia institusional. Se Aniceto Guterres ka ema ruma mosu ho partidu nia naran ka interesse sei halo mihis deit KAK ninia knar iha loron ikus. Exemplo, ohin loron deputadu balun husi Fretilin tebe rai tan Ana Pessoa ba tu'ur tiha iha PGR, tentu saja, kasus barak hasouru Fretilin sei la loke to' o Ana Pessoa ninia mandatu hotu. Se KAK tuir ain-fatin ida ne' e, entaun AMP mak sei hetan konsekuensia maibe OMP lae, Mustahil hau dehan "hau halo KKN". Jadi ema independente los duni mak sei kombate KKN iha Timor Leste. Halimar ho konsensu politku ne' e, no hado' ok-an husi konsensu legal nebe iha ona, hanya hambur waktu...KKN sei abut metin tan deit, se sai kankru? ita la hatene, deputadu sira mak hatene!

Hudi laran, 12/01/2010
Quintino Soares

No comments:

Post a Comment