HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Monday, August 29, 2011

Nasaun Riku Tenke Transparensía bá Nia Povo Dalan Kombate ba KKN

Radio Online – Inisiativa da Transparensia da Industria Extrativas (EITI) ne’ebe foin halao iha nasaun ne’e durante loron tolu nia karan (25-27 de Agostu) sai hanesan dalan ba transparansia husi orsamentu estadu nian ba dezenvolvimentu nasaun ne’e nian.

“Ita nia nasaun ne’e iha riku barak , ita tenki transparensia hodi nune’e povu ne’e bele goza nune’e mos iha diskusaun EITI ne’e dalan ida mos hodi kombate ba hahalok KKN,” dehan Prezidenti Parlamentu Nasional Fernando lasama de Araujo ba jornalista sira iha remata diskusaun EITI (27/8) Centru Convensoens de Dili, Kaikoli.

Tuir Prezidenti PN ho diskusaun EITI bele ajuda ona Instituasaun komisaun Anti korupsaun (KAK) hodi hakaman nia serbisu. Tamba korupsau ne’e iha manera barak. Ejemplo investor husi rai liur fa’an nia sasan mai nasaun ne’e no presu ne’ebe sae, dalan ida bele hamosu korupsaun tamba ida ne’e maneira ida.

Lasama espera ho transparensia portal governu bele dala ba failansu barak mak mosu iha nasaun ne’e. Agora ba oin ema atu halo korupsaun sei hanoin dala barak.

“Ita atensaun liu tan ba ita nia riku soin, tamba ne’e oraganizasaun Internasional EITI ne’e koalia liu konaba transparansia portal iha rai nia Rai Doben Timor Leste. Hau espera ba oin ita sei diak liu ba kontrola ita nia orsamentu hodi halao dezenvolvimentu iha nasaun ne’e,” nia komenta.

Country manager Jose Lobato husi Conoco Philips ne’ebe mos sai hanesan membru partispante ba EITI hateten, pozisaun Conoco Philips Iha TL – EITI. Iha pontu tolu mak hanesan transparensia akuntabilidade iha governo, hare mos ba pagamentu no tarnsperensai Governu nia Aktividade ne’ebe halo iha nasaun ididak ne’ebe iha rikusoin, no mos ba nasaun sira ne’ebe sei fraku iha parte transparensai.

“Ami iha kompanha Conoco Philips fo kongratula ba governu TL, tamba fo inisiativa atu Conoco Philips halo aprovijionamentu iha Online nian” dehan Lobato.

Conoco Philips mos rekoinese, Governo Timor Leste hato’o tia ona trasparensia ba aplikasaun reseita liu husi mekanismu Fundu petroleum nian. Transparensai hanesan ne’e bele akumula Hanoi nesesidade nasaun nian . ba sosiedade sivil sira atu sira mos bele compete iha Mercado.

Oan mane Nicolao Lobato ne'e hatutantan, Conoco Philips nia prinsipiu mak la konkorda ho relatoria integridade husi kompanha sira atu uja iha merkado iha nasaun Riku sira.
Conoco Philips nia hanoin mak partsipante hotu -hotu fo apoin inisiativa ne’e laos lori deit Akuntabilidade Governo nian deit , maibe sei mantein nafatin Ambienti investimentu no promove kompetisaun Iha nasau ne’be iha Rikusoin.

Iha portunidade ne’e mos Diretor Ezekutivo Banku Australia Nova Zelandia (ANZ) Brian Robb iha nia tradusaun hateten katak . Defaktu katak Timor Leste hanesan Industria estrativu ne’ebe mak sai kompridor atu hare konaba padrau Globa iha rekursus Minarain no naturais ne’ebe iha .

Tamba ne’e sira mos pronto atu servisu hamutuk ho Guverno Timor leste atu publika sai rendimentu husi Rikusoin ne’e rasik . atu ema bele hotu hatene bajea ba Akuntabilidade sensibilidade no bua-governasaun ne’ebe mak Timor leste iha.

Konferensai Regional durante loron Tolu ne’e, mai husi nasaun 27 inklui sosiedade sivil sira husi rai liur no rai laran inklui mos nasaun sira nebe’e iha rikusoin barak.. (fonte: Radio Liberdade Dili)

No comments:

Post a Comment