HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Thursday, October 13, 2011

Kak Seriu Investiga Kazu Korupsaun

DILI – Komisaun Anti Korupsaun (KAK), komesa hatudu ona nehan ba koruptor sira, maske seidauk bele tata, maibe ho atividade servisu KAK nian ikus-ikus nee sai ameasa ba koruptor sira iha rai laran.

Xefi Bankada PD-PN Adriano do Nascimentu hatete, KAK iha mandatu atu halo investigasaun ba kazu nebe iha indikasaun korupsaun, durante fulan hirak nee KAK komesa halao nia mandamentu komforme lei haruka.

“Ema barak kritika pratika korupsaun ho servisu KAK nian ikus-ikus nee bele fo konfiansa ba KAK katak estadu seriu haree problema korupsaun iha rai laran, ami nia partidu iha prinsipiu katak se deit inklui membru partidu Demokratiku mak tuur governu halo korupsaun tenke submete ba prosesu investigasaun,” Deputadu Adriano haklaken lia hirak nee ba STL iha edifisiu PN,Tersa (11/10).

Adriano hatutan Partidu Demokrat nunka fo orientasaun ba iha kualker membru partidu nebe tuur iha governu atu ba hariku aan ho kadeira nebe nia opkupa, tan nee bainhira iha membru governu balu tenta hariku aan hokorupsaun tenke submete ba prosesu indestigasaun hanesan personajen laos instituisaun.

Maske nunee Depudatu PD nee konsidera KAK laos tribunal nebe iha mandamentu atu halo julgamentu ba koruptor sira, maibe ho dadus nebe KAK rekoila liu husi investigasaun iha kbiit forte atu lori autor sira ba justisa. “Dadus KAK nian tendensia forte liu ba membru governu nebe mak halo praktika korupsaun, tenke lori autor sira ba tribunal,” tenik Adriano.

Nunee mos Deputadu Manuel Tilman hatete, KAK maske seidauk hatudu rejultadu servisu, maibe vizaun KAK nian hodi kombate kotupsaun bele sai hanesan aimoruk ida diak atu halo prevensaun ba korupsaun iha rai laran. “Kombate korupsaun iha dalan rua mak prevensaun no inspesaun investigasaun hodi kaer duni autor sira,” dehan Tilman.

Tilman hatutan investigasaun ba kazu korupsaun tenke klean no neneik, atu prevene korupsaun dalan ida mak hamenus odamatan sai tama osan. Pratika governu nian durante nee transfere osan ba odamatan ida, maibe husu osan mai odamatan bar-barak nebe tendensia fo oportunidade atu hamosu pratika korupsaun ou nauk. lj9/lay

STL, 12 Outubru 2011

No comments:

Post a Comment