HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Thursday, October 20, 2011

KAK Labele Sai Inimigu ba Estadu

Radio, online – Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Aderito de Jesus hateten, KAK atu halao nia knar ho diak no kombate korupsaun iha nasuan ne’e KAK labele halo inimigu ho membru governu sira nia mos estadu.

Tuir Aderito agora dadaun ne’e KAK kria ona politika ida nebe diak atu oinsa hare lalaok funsionario sira iha minsteriu hothotu kona ba uza kareta estado no utilizasaun sena kombustivel. tamba ne’e KAK iha Kinta, (20 /10) lansamentu relatoriu monitorizasaun ba movimentu veikulu estado nian no utilizasaun sena kombustivel iha salaun Delta Nova Comoro.

Komisairu KAK ne’e afirma, KAK nia papel importante bo’ot rua mak prevensaun no investigasaun kriminal tamba ne’e depois lansamentu relatoriu ne’e KAK sei organiza inkontru ida ho Primeiru Ministro Kay Rala Xanana hodi koalia kona ba asuntu ne’e tamba iha regulamentu nebe ita hotu hantene kona ba lalaok oinsa ita usa kareta estado mos kombustivel iha nasaun ida ne’e .

Aderito katak KAK halo prevensaun ida ne’e atu oinsa identifkia frakesa nebe iha ita nia instituisaun nia laran tamba tuir ninia peskiza kombate korupsaun investigasaun deit labele.

Katak nia, iha tinan oin ita hotu hakarak iha instituisaun estado hot hotu ita hakarak promove saida mak ita bolu dehan planu prevensaun korupsaun iha karentidades ida ne’e ita hotu tenki dezenvolve hamutuk Ajuntu komisariu komisaun anti korupsaun (KAK ), Jose Neves hateten ba jornalista sira katak, objetivu lansamentu ne’e hanesan atu fo atensaun ba orgaun estado hot-hotu atu bele hare kona ba gestaun movimentu utilizasaun kareta estado no mos kombustivel nebe mak estado fornese ba funsionariu sira hodi uza ba servisu .

Jose Neves hateten katak,halo prevensaun ida ne’e tamba prekupasaun barak mak mai husi publiku, governu katak, funsionariu barak mak usa kupon mina estado hodi uza ba servisu privado no mos atu prevensaun prevene buat sira ne’e labele mosu tan, katak nia, sasan estado nian ba ita nia interese privado ne’e hanesan korupsaun. maibe ida ne’e sei iha dalan seluk atu hare maibe agora ita fo atensaun deit katak tenki hadia buat ruma para movimentu kareta tenki orienta barak liu ba servisu estado nian .

nia salienta liu tan katak,Monitorizasaun nebe halao durante fulan rua nia laran ba veikulu estadu hatudu 35,057 movimentus nebe klasifika ba 33% halo movimentu iha sabadu no domingo no 75% movimentu iha loron servisu. movimentu ne’e fahe ba kategoria rua, iha sidade dili laran no tama sai sidade dili laran iha sabadu no domingo total frekuensi movimentu iha dili laran hamutuk 31,954.

monitorizasaun nebe KAK hetan katak, iha dili laranmovimentu sentru negosiu total 24,766, Mercado komoro no halilaran 1,946, eskola canossa, Estrenatusaun jose no eskola primaria portuguesa balide hamutuk 4,305.

Iha lansamentu ne’e mos hetan presensa husi Ministro Agrikultura e Peskas (MAP) Mariano Asanami hahteten ba jornalista sira katak, nia rasik ,apoiu tebes ho relatoriu no monitorizasaun nebe komisaun Anti Korupsaun halo tamba ne’e bele hafanu preve ona oinsa ita hadia sisteme ne’e tamba ita iha regra nebe estabele ona maibe ita nia konsistensia ba implementasaun regra ne’e mak lao la dun diak.

Mariano Asanami hateten liu tan katak,asaun importante nebe KAK halo ne’e sistema ida nebe mak hakarak ka la koi ita tenki koko no hadia dadauk ona sistema atu nune’e halo diak liu tan iha futuru.

"Iha loron feriado ita tenki tuir regra ne'ebe iha ona instituisaun labele halo freksibilidade maibe instituisaun tenki metin ho regra," Assanami akresenta.

Iha lansamentu Relatoriu monitorizasaun ba movimentu veikulu estado nian no utilizasaun sena kombustivel ne’e hetan partisipa husi Instituisaun Ministeriu hot-hotu.

Radio Liberdade Dili OL

No comments:

Post a Comment