HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Friday, March 18, 2011

KAK Halo Introdusaun Especial Peskiza

Josefa Parada - Sesta, 18 Marsu 2011

DILI–Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Aderito de Jesus ho nia staf nain 12, Sabadu (12/3) halao introdusaun espesial ba planu peskiza korupsaun iha rai laran.
Liu husi komunikadu imprensa Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Aderito de Jesus, hatete KAK planea ona atu hahu halao peskiza iha fulan Setembru ka Outubru tinan ne’e.

Rezultadu peskiza korupsaun 2011 nian sei publiku iha 9 fulan Dezembru, aserta ho komemorasaun loron internasional Anti korupsaun.

KAK katak eis Deputadu Fretilin primeiru lejislatif nee sei focus ba peskiza korupsaun iha Timor Leste durante tinan tolu nia laran. Rezultadu husi peskiza korupsaun hirak nee sei fo sai ba publiku.

Introdusaun ne’ebe mak halao iha sabadu (12/3), katak Aderito, koalia kona ba rezultadu peskiza ne’ebe mak halao iha nasaun sira seluk, korupsaun ne’ebe mosu liu-liu iha aten deimentu publiku sei halo analiza sientifiku ba institusaun sira ne’ebe mak vulneravel ba korupaun husi peritus Internasional sira.

Peskiza ne’ebe halao husi KAK iha introdusaun espesial hetan apoiu finanseiru husi USAID atu bele realize ba konsultor sira. “Ami sei halo peskiza ida ne’e pelumenus durante tinan tolu nia laran, ami mos sei halo selesaun no sei hili opsaun ida ne’ebe maka bele ajuda ami no merese duni ba ami, hodi foka ba ami nia estratejiku kombate korupsaun,” dehan Aderito.

Entretantu deputadu Joa quim Amaral, bankada Fretilin husu governu atu haforsa no habiit orgaun estadu nian hodi kombate korupsaun iha rai laran. “Hau husu ba governu atu haforsa orgaun nebe iha atu halao nia knar kombate korup saun. Numeru korupsaun tuir estimasaun oras nee aas tebes, nee duni tenke fo kbiit no kom petensia ba orgaun nebe iha hodi kombate korupsaun iha rai laran.

Estabelesementu orgaun korupsaun hanesan KAK ho PDHJ, katak Joaquim labele sai kuadru deit, maibe tenke iha kbiit ou nehan hodi tata koruptor sira, bainhira kriasaun orgaun hirak nee hanesan kurtina hodi infeita governu, korupsaun sei buras ba bebeik. Osan povu nian laos uza hodi dezenvolve rai nee ba oin, maibe aproveita frakeza nebe iha hodi hariku aan.

Iha fatin hanesan deputadu Vital do Santos, bankada PD hatete, korupsaun iha nasaun ne’e sei buras ba bebeik, tentativas atu redus no hapara korupsaun sei hetan obstakulu bo’ot, kualker se deit hanoin atu luta hasoru korupsaun sei la hetan fatin iha governasaun nia laran. “Nebe kombate korupsaun sei sai hanesan mehi deit, durante laiha vontadi diak husi lideransa sira atu kombate,” tenik Vital.

Nune’e mos direitor Asosiasaun HAK Rui Viana hatete, korupsaun hanesan moras ida nebe tenke kombate. Maibe durante nee prevensaun korupsaun hanesan esforsu internalmente iha instituisaun nia laran hodi taka dalan ba esforsu kombate korupsaun. Lia

STL

No comments:

Post a Comment