HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Monday, October 18, 2010

Sosa Jerador, Iha Indikasaun Korupsaun, Administrasaun Ladiak no Halo Riku-an Iha Ministeriu Estatal, Ana Pessoa Nia Ukun

*) DEKLARASAUN POLITIKA

Exelencia Presidente Parlamento Nacional, Fernando Lasama de Araujo, Elustrismo Deputados PN, Povo Doben Timor Leste no media tomak maka akompana hela DEBATES

Kombate Korupsaun nudar interese nacional, ba moris diak povo no dezemvolvemento Nacional Estado RDTL.

Fulan ida ne’e Timor-leste, marka istoria foun, no naroman atu fo konfiansa ba povo rai ida ne’e, atu responde fenomena social, nebe halo trauma povo, lia fuan ou hahalok korupsaun, que durante ne’e subar hela iha ukun nain sira nia let, no justisa só ba ema kiik deit (justisa sem equelibru).

Maibe ho Kaso Dr. Jose Luis no Dr. Zakarias nian loke dalan foun ba justisa, hodi garante povo nia konfiansa, (maibe ita kaer nafatin Azas Praduga ta bersalah ka perjunccao de inocencia).

Ho nune hau hakarak fo lembra fila fali ba Makaer Justisa sira hodi tetu no hare fila fali kaso anterior iha Ministerio Estatal no Ministerio Planeamentu no Finansas nian nebe’e que usa osan la tuir regras normal kontra Lei (abuso ba poder).

Proceso Sosa Geradour 52 unidade iha tinan 2006, iha Ministerio Estatal no Ministerio Planeamentu no Financas Governor anterior nia tempo, nebe’e usa osan povo nian la tuir procedemento legal aprovisionamento centralisado.

Iha procesu ne Ministerio Estatal ho Ministerio Planeamentu no Financas la halo tuir procedemento legal, tuir lei apovisionamento nebe mak estabelece, maibe Ministra estatal ho Ministerio Planeamentu no Finansas, la halo Tender maibe halo single Source/Indika deit Companhia DIGITAL PRINTER maka hetan projekto ne’e.At Liu tan Kompania nebe’e maka hetan Single Source, no iha proceso ne’e iha espekulasaun ba preco/manipulasaun preco per unidade lolos ho folin $. 800, maibe sira hasae preso ka foli to’o $ 3.200/Unidade.

Justifikasaun ba perjuizu (Kerugian Negara) nebe maka halo husi Ministerio rua ne que usa sala osan povo nian hamutuk $. 124.800 dolar Americano. Ida ne hatudo momos mai ita katak iha duni:

  • Ma administrasaun iha Ministerio Estatal no Ministerio Financas governo anterior;
  • Iha indikasaun forte ba Korupsaun no abuzos de poder;
  • Enrekesimento elicito, nudar krime halo riku an ho povo nia osan.
.
Tamba tuir Rekomendasaun PDHJ nia relatori nebe’e maka submete ba Prokurador, hateten momos, katak iha indisiu forte mal administrasaun, abusu ba poder husi ministerio Estatal ho Ministerio Planeamentu no Financas, tamba sa mak PGR sedauk halo proceso investigasaun ba kaso ne ? karik arquivo tiha ka akusasaun haruka ona ba Tribunal.Ohin hau nudar Deputado Parlamento Nacional hakarak, questiona fila fali no hakarak husu fila fali KASU refere liu hosi Plenaria Parlamento Nacional, atu hatene andamento kaso ne to’o ona iha nebe?

Indikasaun forte ba indisius ABUZO DE PODER

Karik justisa nebe’e maka justo halo ba Vice PM ho Ministro Negosio Estrangeiro, nebe’e maka PGR haruka ba Tribunal,no husu suspensaun husi sira nia kargo nudar membro do Governo hudi ba hatan akusasaun PGR nian iha Tribunal, hau aseita totalmente nudar sidadaun Timor oan tenque hakruk ba lei no kumpre lei.Maibe mosu perguntas, tamba sa no nusa, maka membro governo nain rua ne deit maka hetan AKUSASAUN, maibe membro Governo anterior nian sira ne’e sidauk hetan akusaun hosi PGR, masque iha ona kasu balu tama uluk liu kaso Dr. Jose Luis Guterres ho Dr. Zakarias A. da Costa nian.Ka ida ne mak justissa justo, que agora lao iha Timor- Leste? Ou tamba PGR la bele halo akusasaun/Akusa nia colega membro governo anterior, hudi hili no processo uluk nia adversario do que nia colega sira?KomklusaunBaseia ba factos sira iha leten, maka hau ou Bancada CNRT, concidera katak:

  • Justisa iha Timor-Leste sei la lao tuir ona prinsipio Estado Direito no Demokratiko;
  • Odio no vingansa maka sei justifika justisa iha rai ida ne’e;
  • Komitmento Kombate Korupsaun sai hanesan slogam deit.

Injustisa nebe’e mosu dadun iha Timor-Leste tamba inkompetencia, inkapacidade husi hahalok PGR nian, sai nudar obstakul no desafio ba estado de Direito demokratiko, ninia soberano!

Parlamentu Nasional, 18.10.2010!)

* DEKLARASAUN POLITIKA, Natalino dos Santos, CNRT
publicada por FORUM HAKSESUK @ 4:32 PM e-mail: fhaksesuk@gmail.com

No comments:

Post a Comment