HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Wednesday, October 20, 2010

PSD Husu Investigasaun Ba Prokuradora Jeral Republika, Dra. Ana Pessoa Pinto

http://forum-haksesuk.blogspot.com/2010/10/psd-husu-investigasaun-ba-prokuradora.html

Investigasaun ba Prokuradora Jeral Republika, Dra. Ana Pessoa Pinto

Lia uluk

Molok atu hahu halo deklarasaun iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), ne´ebe tuir rejimentu PN, kada deputadu iha direitu halo deklarasaun política, konaba asuntus sira ne´ebe maka ba interese publiku. Hili deklarasaun política konaba: Investigasaun ba Prokudara Jeral Republika (PJR), Dra. Ana Pessoa Pinto. Uluk nanain, hakarak koloka uluk kestaun sira hanesan tuir mai ne´e: Tamba saida? No bazeia ba saida? Mai halo deklarasaun politika ida ne´e.

Tamba saida

I. Kazu VPM JLG + MNE ZAC

Procesu ne´ebe maka envolve membrus Governus nain rua (2), Vice Primeiru-Ministru (VPM) José Luis Guterres (JLG) no Ministru Negocius Estranjeiru (MNE) Zacarias Albano da Costa (ZAC), Prokuradora Jeral Republika (PJR), Dra. Ana Pessoa Pinto, konfundi ninia knar nudar PJR ho ninia ligasaun política partidaria. Kazu konkretu, nudar Ministerio Publiku (MP) deduz akuzasaun no mos bele halo kondenasaun ba arguidus sira.Tamba ne´e maka PJR, Dra. Ana Pessoa Pinto, haruka karta ba Primeiru-Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, iha loron 30, fulan Agusto, tinan 2010, notifika no husu atu Xefi Governu atu ”«Suspende membrus governu nain 2 ne´e»”.

Tamba kahur justisa hodi justifica ba interese poder política, iha aktu ne´e, Dra. Ana Pessoa Pinto nudar PJR komete erros barak, Maibe hakarak fahe ba buat Tolú (3) deit:

1. Abuzu ba poder

Tuir knar Ministeriu Publiku (MP) maka konduz procesu investigasaun to´o deduz akuzasaun. Procesu haruka ba Tribunal tuir Kodiku Procesu Penal (KPP) Timor-Leste nian, iha ninia artigu 239, knar tomak ba avalia kasu iha meritu no argumentus fundada ka infundade, juizo procesu maka hola decisaun ikus. Kasu iha meritu no fundada hafoin notifika ba arguidus sira. Kasu ne´e membrus governu nain rua (2) VPM JLG no ZAC MNE, hasai sira nia imunidade tuir Konstituisaun RDTL iha artigu 113º.

2. Fraude hasouru PM

Liu husi karta ne´ebe maka Dra. Ana Pessoa Pinto haruka ba Xefi Governu, ho intensaun tentativa fraude hasoru PM Kay Rala Xanana Gusmão. Aproveita ambiente politika ne´ebe maka Governu AMP infrenta, buka atu kria “«Chaos»” ba governasaun ne´ebe lidera husi PM Kay Rala Xanana Gusmão.

3. Fahe Akuzasaun MP nia iha Komisaun A Parlamentu Nasional (PN)

Dra. Ana Pessoa Pinto, nudar PJR, kunfundi ninia servisu fatin uluk nudar Deputada iha Parlamentu Nasional (PN) no servisu fatin oras ne´e dadaun kaer knar nudar Prokuradora Jeral Republika (PJR), hodi fahe Akuzasaun Ministeriu Publiku (MP) nian ba Prezidente Komisaun A, Dra. Fernanda Borges.Atu ida ne´e hatudu momos katak Dra. Ana Pessoa Pinto, uja justisa hodi atinji ba objektivu politiku maka joga adversarius politikus sira, hahu dadaun ona ho VPM JLG no MNE ZAC. Se maka sei atinji tan?

II. Korupsaun, Má-administrasaun no inrequecimentu ilicita

1.Halo Kartaun eleitoral iha tinan 2006

Halao kartaun eleitoral ho montante bot, total US$ 1,113 mill, liu husi Single Source, hatudu ba kompania VIP Computer. Procesu kontra Lei Aprovisionamentu ne´ebe centralizadu iha Ministeriu Planeamentu no Finansas (MPF). Atus no pratika sira ne´e hatudu momos katak eis-Ministra Estatal (ME) no aktual Prokuradora Jeral Republika (PJR), Dra. Ana Pessoa Pinto, pratika korupsaun, Má-administrasaun no inrequecimentu ilicita.

2. Jeradour

Sosa jerador total 52 unidades, liu husi single Source, ba kompania ida naran Digital Printing. Ironia maka ne´e: unidade jeradour ida iha Dili, baratu liu, ho foli US$800 no unidade jeradour ida iha Surabaya, folin US$3,200.

Iha kasu ne´e Eis-Ministra Estatal (ME) no Prokuradora Jeral Republika (PJR), Dra. Ana Pessoa Pinto, pratika Korupsaun, Má-Administrasaun no inrequecimentu ilicitu.

Bazeia ba saida

III. Baze legal ba investigasuan

1. Tuir Kodiku Procesu Penal (KPP) iha artigu 12, lina a) koalia konaba: ”kompete ba seksaun kriminal husi Supremu Tribunal Justisa, tuir materia kriminal: julga procesus krimis kometidus husi juizes husi supremu tribunal Justisa, PJR no ajentes husi Ministeriu Publiku ne´ebe halao sira nia knar iha Tribunal”. Tamba Timor-Leste seidauk estabelece Supremo Tribunal Justisa (STJ), neduni procesu hotu-hotu haruka ba Tribunal Rekursus.

2. Estatuto Ministeriu Publiku (EMP), Artigu 42º ,lina 3), ”inqueritu ba Prokurador Jeral Republika (PJR) no Adjuntus PJR”. Surpremu Tribunal Justiça (STJ) halo investigasaun ba PJR, Dra. Ana Pessoa Pinto. Tamba Timor-Leste seidauk estabelece STJ, neduni Tribunal ne´ebe iha liu kompetencia maka Tribunal Rekursus (TR).

Tamba ne´e liu husi Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husu atu:

1. Bazeia ba KPP, artigu 12º, Supremo Tribunal Justisa (STJ), tamba seidauk estabelece iha Timor-Leste, tuir Konstituisaun RDTL, Tribunal Rekursus (TR) nudar Tribunal ne´ebe ás liu iha Sistema Judicial Timor-Leste nian atu investiga ba PJR, Dra. Ana Pessoa Pinto.

2. Tuir Estatuto Ministeriu Publiku (MP ) rasik, iha artigu 42º, lina 3), Dra. Ana Pessoa Pinto nudar PJR, submete ba investigasaun ne´ebe sei halao husi STJ ka TR.

3. Iha indikasaun ba abuzo poder no pratika korupsaun, má-administrasaun no inrequecimentu ilicitu, iha konecimentu oficiosa. Supremo Tribunal Justisa (STJ) iha dever averigua krimi ne´ebe iha indikasaun ba abuzo poder, pratika korupsaun, má-administrasaun no inrequecimentu ilicitu husi PJR.

4. Tamba krimi publiku, STJ ka Tribunal Rekursus (TR) la priciza tan hein queiza hodi ba halo investigasaun, krimi ne´e iha ona konecimentu publiku.

5. Atu facilita procesu investigasaun, diak liu PJR, Dra. Ana Pessoa Pinto, mos hasai ninia Imunidade nudar detentor ba kargu iha orgaun soberania ida, atu nune´e bele submete ba investigassaun, husi sorin ida. Husi sorin seluk, facilita ba investigasaun rasik!

Parlamentu Nasional, 19.10.2010!Deklarasaun Polítika, Deputadu Ermes Barros, PSD. Asuntu: Investigasaun ba Prokuradora Jeral Republika, Dra. Ana Pessoa Pinto
cit in: FORUM HAKSESUK @ 7:03 PM e-mail: fhaksesuk@gmail.com

No comments:

Post a Comment