HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Wednesday, December 12, 2012

KAK Mesak La Bele Kombate Korupsaun


DILI-Atu kombate korupsaun iha rai laran, presiza entidade tomak nia kolaborasaun. Korupsaun nee hariku parte balun deit, tan nee Timor-oan tomak tenki fo kontribuisaun hodi kombate korupsaun.

Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Adertito de Jesus, hanoin katak, importante liu atu kombate korupsaun mak entidade tomak tenki kolabora diak ho KAK.

Tuir Aderito, iha loron hirak liu ba koalia ona ho Komisaun A iha Parlamentu Nasional atu koalia efetivu liu tan, tamba atu tau espiritu kolaborasaun ida nebe importante atu kombate korupsaun iha nasaun Timor-Leste.

“Ita tau espiritu kolaborasaun importante tebes atu kombate no prevene korupsaun iha rai laran, no mos halo kolaborsaun ho ita boot (media, red) sira," esplika Aderito ba jornalista foin lalais nee iha Hotel Timor.Nia hatutan, KAK responsabiliza ba deit Parlamentu Nasional, maibe la responsavel ba Prezidente Republika no governu.

“Ami mos presiza hamutuk ho sira (Parlamentu) atu hadia mekanizmu asset deklarasaun, karik membru governu sei halo tuir lei numeru 7/2007 no sei hatoo ba Tribunal Rekursu, mas ita seidauk iha dalan atu halo verifikasaun,” dehan Aderito.

Komisaun A Parlamentu Nasional, tuir Aderito, mos iha hanoin atu halo meja redonda ho sira, hodi hare kestaun deklarasaun asset rikusoin ulun boot sira nebe atu kaer kargu importante iha nasaun nee. lay (STL, 12 Dezembru 2012)

No comments:

Post a Comment