HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Friday, August 3, 2012

LPV tenki halo revizaun


 STL, 03 Agustu 2012 

II Lejislatura La Konsege Aprova Lei Pensaun Vitalisia, III Lejislatura Tenki Halo Revizaun

Dili - Reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), Deputada bankada FRETILIN  Josefa Perreira hateten, iha segunda lejislatura deputadu hamutuk 33, la konsege aprova lei pensaun vitalisia, maibe ho terseira lejislatura sei halo revizaun ba lei ida ne’e.

Deputada Josefa hateten iha III lejislatura, importante maka oinsa atu hare hodi halo revizaun ba lei pensaun vitalisia, nomos kriteira-kriteria nebe maka bele hare hodi regula nebe relasaun ho lei ne’e rasik.

“Hau hanoin importante atu hare konaba lei ida ne’e, oinsa ita bele hare tok atu halo revizaun, e atu hare mos kriterias-kriterias ruma nebe’e ke ita bele hatama no hare mos ba instituisaun seluk laos deit iha PN, maibe oinsa maka ita atu bele regula mos enrelasaun lei ba reforma ruma karik,” dehan Deputada Josefa ba STL iha uma fukun PN Sesta (3/8).

Deputada husi bankada CNRT Carmelita Moniz afirma, maske segunda lejislatura la konsege hadia lei pensaun vitalisia, maibe iha terseira lejislatura iha esperansa katak, sei halo revizaun  ba lei pensaun vitalisia. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (4/8). Jasinta Sequeira

No comments:

Post a Comment