HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Friday, June 15, 2012

KAK Bolu SEOP, Esplika Projeitu Estrada Emerjensia

STL, 15 Junhu 2012

DILI - Komisaun Anti Korupsaun (KAK), iha Kinta(14/05) bolu urjenti Sekretariu Estadu Obras Publika (SEOP), Domingos Caeiro hodi presta deklarasaun kona ba projeitu estrada emerjensia nebee implementa husi kompania balun iha Distrito Viqueque no Ermera.

Projeitu iha distritu rua nee presiza investigasaun husi KAK, tamba laiha koinesementu husi governu.

Ba xamada urjenti ida nee, SEOP Domingos Caeiro, hateten, nudar sekretariu estadu presiza hatoo informasaun kona ba projeitu estrada emerjensia nebe implementa husi kompania balun iha distritu rua, nebee dehan laiha koinesementu husi estadu, liu-liu Obras Publika rasik.

“Hau notifikadu hanesan testamunha kona ba projeitu estrada emerjensia nebe halao husi kompania balun, laiha koinesementu husi Obras Publika, nunee instituisaun KAK bele konsidera halo investigasaun klean kona ba kazu ida nee,” haktuir Caeiro ba jornalista.

Caeiro informa, kompania nebee implementa projeitu estrada emerjensia iha Distrito Viqueque no Ermera, laiha koinhesementu husi estadu, tamba nee, nia hetan xamada husi KAK hodi informa kestaun nee, nunee iha futuru bele hadia kualidade de servisu.

Nia haktuir, iha Distritu Viqueque iha tinan rua tutuir malu 2010-2011 nee, iha projeito kuaze sanulu resin mak, laiha koinhesementu, husi parte governu nian hakfodak wainhira projeto nee lao ona atinji 50%. Ho ida nee mak kada fulan nia update informasaun husi rejional sira kona ba projeito nebee lao iha baze, hodi konfirma ho dadus nebee iha Gabinete Sekretario Estadu.

“Kazu kona ba projeto emerjensia ba estrada nebe kaer husi kompania balun iha Viquque, no Ermera nebe laiha koinhesementu husi governu, maske prosesu levantamentu lao namanas tiha ona, maibe, laiha koinhesementu. KAK hanesan instituisaun estadu nian, presiza investiga klean hodi hadia mekanismu de servisu. Dalaruma mos levantamentu lao hela, seidauk too iha Obras Publika, hodi hasai despaiso, maibe servisu lao namanas tiha ona iha baze, tamba tuir informasaun nebe governu tona husi rejional katak, autorizasaun ba projeto sira nee husi autoridade lokal balun,” nia esplika.

Nia mos hatutan, nia prezensa iha KAK laos presta deklarasaun ruma kona ba korupsaun, maibe presta deit deklarasaun kona ba projeitu nebee lao iha distritu rua, nunee bele hadia sistema. nes/lay

Moprokak

No comments:

Post a Comment